Petició de textos

Si desitges llegir un text d’un dels autors de Barcelona Playwrights, omple aquest formulari.
Tots els camps són obligatoris.
Per a altres assumptes que no siguin la petició d’obres, envia un correu electrònic a info@barcelonaplaywrights.com.

Nom

Correu electrònic

Autor que voleu contactar

Títol de l'obra

Idioma

Missatge per a l'autor